Vendim për caktimin e datës 13 mars 2020 ditë pushimi për nëpunësit dhe punonjësit e administratës publike

Postuar më: 12 Mars 2020

V E N D I M PËR CAKTIMIN E DATËS 13 MARS 2020 DITË PUSHIMI PËR NËPUNËSIT DHE PUNONJËSIT E ADMINISTRATËS PUBLIKE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, dhe të ligj...


Vendim i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Mars 2020

Postuar më: 10 Mars 2020

Vendim i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Mars 2020:   V E N D I M PËR   CAKTIMIN E DATAVE 10 DERI 23 MARS 2020 DITË PUSHIMI PËR PRINDIN KUJDESTAR TË FËMIJËVE TË MITUR Në mbështetje të nenit 100 të Kus...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Mars 2020

Postuar më: 9 Mars 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Mars 2020: V E N D I M PËR MARRJEN E MASAVE PËR NGRITJEN E INFRASTRUKTURËS PËR SHËRBIMIN E KARANTINËS DHE PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E MIRATUAR PËR MINISTRINË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Mars 2020

Postuar më: 4 Mars 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Mars 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E DOKUMENTEVE STANDARDE TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, TË KRITEREVE TË VLERËSIMIT TË OFERTËS FITUESE, KUSHTEVE TË MARRËVESHJES KUA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Shkurt 2020

Postuar më: 26 Shkurt 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Shkurt 2020:    V E N D I M PËR NGRITJEN DHE FUNKSIONIMIN E NJËSISË SPECIALE ANTIKORRUPSION DHE ANTIEVAZION Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neni...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Shkurt 2020

Postuar më: 19 Shkurt 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Shkurt 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2020–2022 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e Kryeministrit dh...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Shkurt 2020

Postuar më: 13 Shkurt 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Shkurt 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS, PËR VITIN 2020 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, t...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 05 Shkurt 2020

Postuar më: 5 Shkurt 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 05 Shkurt 2020: V E N D I M PËR   MIRATIMIN E BUXHETIT PËR DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE, PËR VITIN 2020 Në mbështetje të nenit 100 të Kushte...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Janar 2020

Postuar më: 31 Janar 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Janar 2020:   V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË NDRYSHIMIT NR.1 TË MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËR...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Janar 2020

Postuar më: 29 Janar 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Janar 2020:    V E N D I M PËR DEKLARIMIN PASURI KULTURORE “ANSAMBËL HISTORIK URBAN”, ZONËS MBROJTËSE TË TIJ, DHE ZONËS ARKEOLOGJIKE “B”, TË FSHATIT VOSKOP...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Janar 2020

Postuar më: 22 Janar 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Janar 2020:  V E N D I M PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR MOSPËRHAPJEN E ARMËVE TË DËMTIMIT NË MASË DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E SAJ Në mbë...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Janar 2020

Postuar më: 15 Janar 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Janar 2020:   V E N D I M PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “PËR ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Janar 2020:

Postuar më: 6 Janar 2020

V E N D I M PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SUEDISË, PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE TË AGJENCISË SË MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE Në mbështetje të nenit 100 të...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Dhjetor 2019

Postuar më: 24 Dhjetor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Dhjetor 2019: V E N D I M PËR KALIMIN NË PRONËSI, NGA MINISTRIA E MBROJTJES TE BASHKIA Gjirokastër, TË PRONËS NR.599, ME EMËRTIM “AERODROM FUSHOR”, ME VENDNDODHJE ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Dhjetor 2019

Postuar më: 18 Dhjetor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Dhjetor 2019:   V E N D I M PËR PROCEDURËN E BLERJES SË BANESAVE NË TREGUN E LIRË, QË I SHTOHEN FONDIT PUBLIK TË BANESAVE SOCIALE ME QIRA Në mbështetje të nenit...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët