Vendim për shpallje ditë zie kombëtare

Postuar më: 27 Nëntor 2019

V E N D I M PËR SHPALLJE DITË ZIE KOMBËTARE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 4, të nenit 4, të ligjit nr.8926, datë 22.7.2002, “Për formën dhe përmasat e flamurit kombëtar, përmbajtjen e himnit kombëtar, formë...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Nëntor 2019

Postuar më: 20 Nëntor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Nëntor 2019:   V E N D I M PËR EMËRIMIN E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË AGJENCISË KOMBËTARE TË MBROJTJES CIVILE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Nëntor 2019

Postuar më: 13 Nëntor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Nëntor 2019: V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË NDRYSHIMIT ME SHKËMBIM LETRASH TË MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Nëntor 2019

Postuar më: 6 Nëntor 2019

  Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Nëntor 2019: V E N D I M PËR SHPALLJEN E ZONËS SË TEKNOLOGJISË DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK DHE TË ZHVILLUESIT TË ZONËS ME VENDNDODHJE NË ELBASAN Në mbështetje të ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Tetor 2019

Postuar më: 30 Tetor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Tetor 2018: V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E KUFIJVE TERRITORIALË, HIDROGRAFIKË, TË BASENEVE UJORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË DHE TË QENDRËS E PËRBËRJES SË KËSHILL...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Tetor 2019

Postuar më: 23 Tetor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Tetor 2019: V E N D I M PËR DHËNIEN ME QIRA, ME TARIFË TË REDUKTUAR, TË SALLËS B, KATI 0, (UNDERGROUND) NË AMBIENTET E PALLATIT TË KONGRESEVE, KOMISIONIT TË JASHTËM T...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Tetor 2019

Postuar më: 16 Tetor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Tetor 2019:   V E N D I M PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE TË ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE Në mbështetje të nenit 100 të K...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Tetor 2019

Postuar më: 10 Tetor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Tetor 2019: V E N D I M PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË VEPRIMIT 3-VJEÇAR, PËR VITET 2019-2021, NË ZBATIM TË STRATEGJISË MINERARE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetu...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Tetor 2019

Postuar më: 2 Tetor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Tetor 2019:   AKT NORMATIV PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.9632, DATË 30.10.2006, “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 101 të Kus...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Shtator 2019

Postuar më: 25 Shtator 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Shtator 2019:   V E N D I M PËR RREGULLAT E ORGANIZIMIT DHE TË FUNKSIONIMIT TË AGJENCISË SHTETËRORE PËR TË DREJTAT DHE MBROJTJEN E FËMIJËS Në mbështetje të nen...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2019:

Postuar më: 18 Shtator 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2019: V E N D I M PËR MIRATIMIN E NDËRTIMIT TË CENTRALIT GJENERUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE EOLIKE DHE TË VEPRAVE NDIHMËSE NË NJËSINË ADMINISTRATIVE TOPOJË, QA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2019

Postuar më: 11 Shtator 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2019: V E N D I M PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “ZGJERIM...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Shtator 2019

Postuar më: 4 Shtator 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Shtator 2019:   V E N D I M PËR KRIJIMIN E BAZËS TË TË DHËNAVE SHTETËRORE TË SISTEMIT INFORMATIK TË MENAXHIMIT TË NDIHMËS SË HUAJ (SIMNH) Në mbështetje të ne...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Gusht 2019

Postuar më: 28 Gusht 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Gusht 2019:   V E N D I M PËR FUNKSIONIMIN DHE MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË VEPRIMTARISË SË DREJTORIVE RAJONALE TË TRASHËGIMISË KULTURORE Në mbështetje të nenit 100...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Korrik 2019

Postuar më: 1 Gusht 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Korrik 2019: V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E BUXHETIT FILLESTAR TË STRUKTURËS SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Në mbështetje të nenit 100 të Ku...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për GazetarëtThis will close in 0 seconds